Segon llibre de Samuel5

15 Ibhar, Elixua, Nèfeg, Jafia, 16 Elixamà, Eliadà i Elifèlet.