Segon llibre de Samuel5

15 Ibhar, Elixua, Nèfeg, Jafia,