Segon llibre de Samuel5

14 Els noms dels fills que li van néixer a Jerusalem són aquests: Xammua, Xobab, Natan, Salomó, 15 Ibhar, Elixua, Nèfeg, Jafia, 16 Elixamà, Eliadà i Elifèlet.