Segon llibre de Samuel3

3 el segon, Quilab, fill d’Abigail, * la muller de Nabal, de Carmel; el tercer, Absalom, * fill de Maacà, filla de Talmai, rei de Gueixur; *