Segon llibre de Samuel3


    2 Durant la seva estada a Hebron, * David va tenir aquests fills: Amnon, * el primogènit, fill d’Ahinóam, * de Jizreel; 3 el segon, Quilab, fill d’Abigail, * la muller de Nabal, de Carmel; el tercer, Absalom, * fill de Maacà, filla de Talmai, rei de Gueixur; * 4 el quart, Adonies, * fill d’Haguit; el cinquè, Xefatià, fill d’Abital; 5 el sisè, Itream, fill d’Eglà, també muller de David. Tots aquests van néixer a Hebron. *