Segon llibre de Samuel24

16 Però quan l’àngel aixecà la mà contra Jerusalem per devastar-la, al Senyor li va doldre * aquella calamitat, i va manar a l’àngel que exterminava el poble:
     —Prou! Atura la mà!
     L’àngel del Senyor es trobava a l’era d’Aravna, el jebuseu. 17 Quan David veié l’àngel que colpia el poble, va clamar al Senyor:
     —Sóc jo qui ha pecat. Sóc jo qui ha obrat malament. * Aquest ramat, * què ha fet? Que la teva mà caigui damunt meu i la meva família!