Segon llibre de Samuel24


    1 L’enuig del Senyor es va abrandar una altra vegada contra els israelites i, en perjudici d’ells, va incitar * David a fer el cens d’Israel i de Judà. 2 El rei ordenà a Joab, el general en cap de l’exèrcit, que s’estava amb el rei:
     —Recorre totes les tribus d’Israel, des de Dan fins a Beerxeba, * i feu el cens dels homes aptes per a la guerra, que vull saber-ne el nombre.
    3 Joab li va replicar:
     —Que el Senyor, el teu Déu, multipliqui per cent els homes que tens i que tu ho puguis veure amb els teus propis ulls. Però aquesta cosa, per què la vols fer, senyor rei?
    4 Així i tot, el rei va mantenir l’ordre donada a Joab i als oficials de l’exèrcit. Aquests van sortir de la presència del rei i anaren a fer el cens de tots els israelites. 5 Després de passar el Jordà, començaren a Aroer i, des de la ciutat que hi ha al fons de la vall, van continuar per Gad * fins a Jazer. * 6 Van arribar a Galaad i al territori hitita, a Cadeix. * Acabat anaren a Daniàan i rodalia, en direcció a Sidó. * 7 Després de passar per la ciutadella de Tir i per totes les ciutats dels hivites i dels cananeus, anaren a sortir al Nègueb de Judà, a Beerxeba. 8 Havien recorregut tot el país en nou mesos i vint dies, i van tornar a Jerusalem. 9 Joab va comunicar al rei la xifra del cens: a Israel hi havia vuit-cents mil homes capaços de manejar l’espasa, i cinc-cents mil a Judà.