Segon llibre de Samuel20

25 i Xevà, canceller. Sadoc i Abiatar eren sacerdots. *