Segon llibre dels Reis24

12 i llavors Jeconies, rei de Judà, es va rendir al rei de Babilònia amb la seva mare, els seus servidors, els seus oficials i els seus alts funcionaris. * Era l’any vuitè del regnat del rei de Babilònia. * Aquest el va fer presoner.