Segon llibre dels Reis2


    25 Des d’allí Eliseu va anar a la muntanya del Carmel, i després tornà a Samaria.