Segon llibre dels Reis17


    1 L’any dotze del regnat d’Acaz, rei de Judà, Oixea, fill d’Elà, començà a ser rei d’Israel a Samaria. Va regnar nou anys. * 2 Ofenia el Senyor amb el seu mal comportament, però no tant com els reis d’Israel que l’havien precedit. *
    3 Salmanassar, * rei d’Assíria, va pujar per atacar-lo. Oixea se li va sotmetre i li va pagar tribut. 4 Però després el rei d’Assíria va descobrir que Oixea conspirava: havia enviat missatgers a So, * rei d’Egipte, i no li havia satisfet el tribut anual. * Llavors el rei d’Assíria el va fer tancar, encadenat, en una presó.

Ocupació de Samaria *


    5 Després el rei d’Assíria va envair tot el país, va atacar Samaria i la va assetjar durant tres anys. 6 L’any novè * del regnat d’Oixea, el rei d’Assíria la va conquerir. Va deportar els israelites al país dels assiris i els va confinar a Halah, vora l’Habor, riu de Gozan, i a les poblacions de Mèdia. *