Segon llibre dels Reis15

29 En temps de Pècah, rei d’Israel, Tiglat-Pilèsser, rei d’Assíria, va venir i va conquerir Ion, Abel-Betmaacà, Janóah, Quèdeix, Hassor, Galaad, Galilea i tot el territori de Neftalí, i va deportar-ne els habitants a Assíria. *