Segona carta de Pere3

15 i penseu que la paciència de nostre Senyor us dóna l’oportunitat de salvar-vos. * Això mateix us ho va escriure Pau, el nostre germà estimat, amb la saviesa que havia rebut. 16 Així ho explica en totes les cartes on parla d’aquestes coses. * En elles hi ha punts difícils d’entendre, que la gent ignorant i voluble tergiversa, com fa també amb la resta de les Escriptures, per a la seva pròpia perdició.