Segona carta de Pere2

6 Igualment, va condemnar a la destrucció * i reduí a cendres les ciutats de Sodoma i Gomorra, * posant-les com a exemple per als impius dels temps que vindrien.