Segon llibre dels Macabeus3

3 Seleuc, rei de l’Àsia, * sufragava dels propis ingressos totes les despeses ocasionades per l’oferiment dels sacrificis.