Segon llibre de les Cròniques32

5 Ezequies s’animà a reconstruir la part de muralla que estava ensorrada, va aixecar més les torres de defensa i va construir una segona muralla a l’exterior; * consolidà el Mil·ló de la ciutat de David * i va fer una gran quantitat de dards i d’escuts.