Primera carta a Timoteu5


    17 Els qui presideixen la comunitat i exerceixen bé aquesta tasca * mereixen de ser doblement honorats, * sobretot els qui es dediquen a la predicació i a l’ensenyament. 18 Diu, en efecte, l’Escriptura: No posis morrió al bou mentre trilla.* I també: El qui treballa, bé es mereix el seu jornal.* 19 No admetis cap acusació contra un dels qui presideixen la comunitat * si no ve avalada per dos o tres testimonis; *