Primera carta a Timoteu3


    8 Igualment els diaques * han de ser dignes, homes de paraula, no donats a beure molt de vi, ni a negocis bruts; 9 han de guardar el misteri de la fe * amb una consciència neta. * 10 Abans de fer-los diaques, la seva vida ha de ser examinada, i si són trobats irreprensibles, llavors podran exercir el seu ministeri.
    11 Si són dones, han de ser també dignes, no murmuradores, sinó sòbries i de tota confiança. *
    12 Els diaques han de ser marits d’una sola muller, * han de saber portar bé els fills i la pròpia casa. 13 Perquè els qui exerceixen bé el seu ministeri de diaques es guanyen la consideració de tothom i arriben a posseir la confiança que ve de la fe en Jesucrist.