Primera carta a Timoteu1

20 Entre ells hi ha Himeneu i Alexandre, * a qui vaig posar en mans de Satanàs * perquè aprenguessin a no blasfemar.