Primera carta als Tessalonicencs5

21 Examineu-ho tot i quedeu-vos amb el que és bo. *