Primera carta als Tessalonicencs4

7 En efecte, Déu ens ha cridat a viure santament i no de manera impura. *