Primera carta als Tessalonicencs4

17 Llavors els qui de nosaltres quedem amb vida * serem enduts juntament amb ells en els núvols, i anirem a l’encontre del Senyor dalt als aires. * I així estarem amb ell per sempre. *