Primera carta als Tessalonicencs3


    1 Per això, no podent esperar més, vam preferir de quedar-nos sols a Atenes, *