Primera carta als Tessalonicencs1

7 Així heu estat un model per a tots els creients de Macedònia i d’Acaia, * 8 ja que gràcies a vosaltres ha ressonat la paraula del Senyor; i no solament a Macedònia i Acaia, sinó que la fama de la vostra fe en Déu ha arribat a tot arreu, * de manera que no cal que en diguem res més.