Primer llibre de Samuel22

20 Només es va poder escapar un fill d’Ahimèlec, nét d’Ahitub, que es deia Abiatar. * Va fugir, anà a trobar David