Primer llibre de Samuel22

18 Llavors el rei va ordenar a Doeg:
     —Mata tu els sacerdots!
     I Doeg, l’edomita, els va matar. Aquell dia van morir vuitanta-cinc homes que portaven la túnica de lli sacerdotal. *