Primer llibre de Samuel11


    12 Aleshores el poble digué a Samuel:
     —Qui són els qui deien: “Saül no és capaç de ser el nostre rei”? * Doneu-nos aquests homes, que els matarem!
    13 Però Saül va dir:
     —Ningú no ha de morir en un dia com aquest. Avui el Senyor ha salvat Israel. *
    14 Samuel digué al poble:
     —Aneu a Guilgal i allà instituirem la reialesa.
    15 Tot el poble va anar a Guilgal i van proclamar-hi rei Saül a la presència del Senyor. Oferiren sacrificis de comunió davant el Senyor, i Saül i tots els israelites van celebrar una gran festa.