Primer llibre de Samuel1

3 Cada any, Elcanà pujava a Siló * per adorar el Senyor de l’univers i oferir-li un sacrifici. A Siló oficiaven, com a sacerdots del Senyor, Hofní i Pinhàs, els dos fills d’Elí.