Primer llibre dels Reis6


    23 Per a la cambra sagrada va fer dos querubins de fusta d’ullastre, que tenien deu colzades d’alt. * 24 Cada una de les ales dels querubins feia cinc colzades; és a dir, els querubins feien deu colzades de punta a punta de les ales. 25-26 Tots dos tenien les mateixes dimensions i la mateixa forma, 27 i els va col·locar dintre la cambra sagrada. Els querubins tenien les ales desplegades: l’ala d’un querubí tocava una paret, i l’ala de l’altre querubí tocava l’altra paret; les altres dues ales, les que es desplegaven cap al centre de la cambra, es tocaven l’una amb l’altra. 28 I va recobrir d’or els querubins. 29 Decorà totes les parets del santuari, tant a la cambra interior com a l’exterior, amb relleus de querubins, de palmeres i de garlandes de flors. 30 I recobrí d’or el paviment del santuari, tant a la cambra interior com a l’exterior.