Primer llibre dels Reis5

25 i Salomó subministrava cada any a Hiram vint mil càrregues * de blat i vint càrregues * d’oli verge per a la manutenció del seu personal.