Primer llibre dels Reis22


    6 El rei d’Israel va aplegar els profetes, uns quatre-cents homes, * i els preguntà:
     —¿Convé que ataqui Ramot-Galaad, o ho haig de deixar córrer?
     Ells van respondre:
     —Puja-hi, que el Senyor la farà caure en mans del rei.
    10 Entretant, el rei d’Israel i Josafat, rei de Judà, seien, amb els vestits reials, cada un en un tron, a l’era que hi ha vora la porta de Samaria. * Davant d’ells, tots aquells profetes entraven en deliri. *