Primer llibre dels Reis
Els dos regnes: Israel i Judà (1Re 12-2Re 17)