Primera carta de Pere1

23 ja que heu estat engendrats de nou, no d’una llavor corruptible, sinó d’una que és incorruptible: * la paraula de Déu viva * i eterna. 24 Perquè
     els homes són tots herba,
     i tota la seva glòria és com la flor dels camps.
     L’herba s’asseca i la flor cau,
    25 però la paraula del Senyor dura per sempre.*
     I aquesta paraula és l’evangeli que us ha estat anunciat.