Primer llibre de les Cròniques




Descendents de la meitat de la tribu de Manassès


5


    23 Els descendents de la meitat de la tribu de Manassès van habitar al territori que s’estén des de Basan fins a Baal-Hermon, Senir * i la muntanya de l’Hermon. Eren molt nombrosos.