Primer llibre de les Cròniques4


    1 Fills de Judà: Peres, Hesron, Carmí, Hur i Xobal. * 2 Reaià, fill de Xobal, va ser el pare de Jàhat, i Jàhat, d’Ahumai i de Làhad. Aquests van ser els clans dels soraïtes. *