Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

deixeble

Tant Joan Baptista com els fariseus de l’època de Jesús tenien els seus grups de deixebles, que aprenien uns ensenyaments, i sobretot un estil de vida, sota la direcció dels seus mestres. També Jesús crida alguns a seguir-lo, és a dir, a canviar de vida i a adherir-se a la seva persona (Mt 4,18-22= Mc 1,16-20= Lc 5,1-11; Mt 8,18-22= Lc 9,57-60), formant una comunitat que serà l’arrel de l’Església. Són molts els deixebles de Jesús esmentats en els evangelis: els Dotze, que comparteixen la vida amb ell (Mt 10,2-4= Mc 3,16-19= Lc 6,14-16; Ac 1,13), els setanta-dos, que ell envia a predicar (Lc 10,1.17), algunes dones (Mt 27,55-56= Mc 15,40-41= Lc 23,49; Lc 8,1-3) i un grup indeterminat d’acompanyants (Mc 10,32.46). Ser deixeble de Jesús comporta determinades exigències: la conversió (Lc 24,47), l’amor fratern (Jn 13,34-35), la renúncia als béns (Mt 19,21= Mc 10,21= Lc 18,22), la renúncia a si mateix, portar la creu de Jesús, és a dir, compartir el seu destí (Mt 16,24= Mc 8,34= Lc 9,23) i la posposició dels llaços familiars (Mt 10,37= Lc 14,26). En alguns casos, també comporta la renúncia al matrimoni (Mt 19,11-12). Tota la vida dels deixebles de Jesús està inspirada i sostinguda per una nova relació amb Déu com a Pare (Mt 5,45.48).