Cercador per referència

Utilitza el cercador per referència per a trobar un determinat verset (ex. Jr 4,3-6).


Cercador per paraules

Utilitza el cercador per paraules per a trobar versets que continguin una paraula o expresió.

baptisme

El baptisme, o immersió ritual dins l’aigua, existia com a pràctica de purificació realitzada pels sacerdots abans de ser consagrats o d’exercir certes funcions sagrades (Ex 40,12.30-32; Lv 8,6). Tant els sacerdots com els qui no ho eren, homes o dones, s’havien de purificar rentant-se amb aigua si havien contret determinades impureses rituals (Lv 14,8-9; 15,5-27; 16,4.24.26.28; 17,15-16; Nm 19,7-8.19; Dt 23,12). En temps de Jesús, el baptisme o bany de purificació era practicat pels jueus observants, especialment pels pertanyents als grups fariseu i esseni, com a signe de puresa ritual abans de la pregària o dels àpats en comú. També es batejaven els prosèlits, és a dir, els antics pagans que s’incorporaven al judaisme. Joan Baptista usa aquest ritu com a signe del perdó dels pecats i com a preparació de la vinguda del Regne (Mt 3,1-12= Mc 1,2-8= Lc 3,1-17= Jn 1,19-28). El baptisme de Jesús és la inauguració del seu ministeri públic i una manifestació de la seva filiació divina (Mt 3,13-17= Mc 1,9-11= Lc 3,21-22= Jn 1,32-34). Els cristians adopten el baptisme com a signe de la seva fe en Jesucrist mort i ressuscitat i de la seva integració dins la comunitat cristiana amb la consegüent conversió de la vida anterior (Mt 28,19; Ac 2,38; Rm 6,1-14).